'Genovese'

Variety: Prospera

Variety Description: Dark green, Genovese type basil

Possible Uses: Fresh Garnish, Pesto